Biofoton a odżywianie.

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 0,00 / 5,00
Loading...
Bez kategorii Brak komentarzy

„Biofotony, biofonony itp. emitowane są przez najmniejsze części żywych (dopis red.) komórek organów, a ich aktywność elektryczna, nie może być wykryta przez ludzkie oko, ponieważ jest ona 1000 razy mniejsza od czułości naszych oczu. /…/  biofotony mają podobną strukturę do fotonów emitowanych przez słońce, przy czym biofotony ciała ludzkiego mają zdecydowanie mniejszą intensywność.

cytat: ligaswiatanews./…../prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne-i-genetyka-falowa-czyli-biofotony/


…/ Profesor Popp zastosował też swoje narzędzia badawcze do pomiaru jakości żywności. Jaki jest związek między emisją biofotonów, ich natężeniem i spójnością a jakością tego co jemy?

Na to pytanie profesor odpowiada w swojej książce „Przekaz jedzenia czyli Co nas odżywia” (Virgo).

W książce znajdziemy:

  • opisy wyników badań wykonanych na konkretnych produktach (jaja z chowu wolnowybiegowego i ściółkowego, herbaty, pomidory itp.),
  • oceny żywności uzyskiwanej z różnych upraw (ekologiczne nie zawsze jest najzdrowsze!),
  • definicje sposobu oceny (zależność między emisją biofotonów, ich natężeniem i spójnością a jakością pokarmu),
  • podstawy biofotoniki,
  • opis urządzeń pomiarowych oraz w przedmowie-wywiadzie informacje o tym jak nowa dziedzina jaką jest biofotonika „przebija się” do kanonu współczesnej nauki.

cytat: http://jogalife.pl/ekologia/swiadomosc-a-biofotony/


…/ człowiek żyje jednocześnie w dwóch wymiarach: w życiu form zewnętrznych i w przestrzeni ducha, co właściwie jest tym samym tylko różnie zgranulowanym.

…/ Żyjemy jednocześnie na kilku gęstościach, lecz widzimy siebie wyłącznie w świecie trójwymiarowym. Oto paradoks ignorancji człowieka współczesnego. Ale ten stan niewiedzy powoli się zmienia. Za sprawą nauki Nowej (wyprzedzającej), która między innymi osiągnięciami Alberta Poppa przyłączyła się do zasadności starej wiedzy ezoterycznej traktującej człowieka jako istotę świetlistą, udowodniono, że faktycznie posiadamy biofotony na poziomie komórkowym.

/…/ do Poppa zgłosił się student, który chciał u niego pisać pracę doktorską. Albert zgodził się zostać promotorem pod warunkiem, że Erhard Ruth wykaże, że wewnątrz organizmu jest światło. Ruth uznał, że to dziwaczna sugestia. Przecież w organizmie nie ma światła.

– Dobrze – powiedział Popp – W takim razie przedstaw mi dowód, że nie ma tam światła, a wtedy będziesz miał swój doktorat.

Ruth był znakomitym fizykiem eksperymentalnym i szybko zbudował urządzenie, które raz na zawsze miało wykazać, że żywy organizm nie emituje światła. Tak powstał duży detektor promieniowania X(EMI 9958QA),który zawierał fotopowielacz umożliwiający pomiar światła – foton za fotonem. Ruth wypróbował detektor najpierw na nasionach ogórka, potem ziemniaka. Lista kolejnych składników wciąż rosła /…

cytat: https://akademiaducha.pl/jestesmy-swiatlem-fakt-naukowo-udowodniony/


Czy zadowolone kury znoszą lepsze jaja?

Tak, ale są zadowolone tylko w tedy kiedy biegają po podwórku, w zimie, kiedy jest za zimno i siedzą w kurniku już ich jaja nie promieniują większym światłem niż jaja od kury zamkniętej w klatce.
Orkisz hodowany metodą konwencjonalną, ale zebrany z dobrze nasłonecznionego pola miał lepsze promieniowanie świetlne, czyli posiadał lepszą jakość służącą porządkowaniu organizmu ludzkiego od orkiszu wyhodowanego metodą organiczną, ale rosnącego na mało nasłonecznionym polu. ?…

cytat z książki „Przekaz Jedzenia …. ” Fritz Popp. https://www.pepsieliot.com/przekaz-jedzenia-czyli-co-nas-odzywia-fritz-albert-popp/


../ Do współczesnych naturalnych biolaserów należą kwasy deoksyrybonukleinowe (np. 75). Są one bardzo wydajnymi pułapkam i fotonów w szerokim zakresie widm a oraz zarów no odbiornikiem ,
przekaźnikiem ja k i em iterem prom ieniow ania głównie zakresu optycznego. Transkrypcja i replikacja D N A oraz ekspresja genów są pod kontrolą endogennego środow iska biofotonowego.

Przykładem biosystem u energetycznego, w którym zachodzi przekazywanie rozm aitych sygnałów (przede wszystkim elektrom agnetycznych i m echanowibracyjnych: prom ieniow anie optyczne, cząstki naładow ane, fale wzbudzeń i polaryzacji, solitony itd.), a także
transdukcja różnych form energii (np. piezoelektrycznej, piroelektrycznej) jest tzw. bioprzewodzący system połączeń14 (4; 6 s. 53).
Biosystem taki jest tylko bardziej rozwiniętym tego typu biosystemem wewnątrzkom órkowym , a jego pochodzenie nie daje się
wyjaśnić w oparciu o kinetykę chemiczną (która wystarcza w teorii chemotonu T. Gantiego, gdzie zupełnie ignoruje się istnienie takiego biosystemu energetycznego, jak i w ogóle poziom u subm olekularnego organizacji życia). W yjaśnienia genezy szukać więc należałoby w oparciu o np. wspomnianą wyżej kw antow ą teorię pola czy term odynamikę kwantową (zob. np. 61, 68, 70, 74, 81)).
Inny przykład biosystemu energetycznego proponuje koncepcja
subtelnej bioholograficznej struktury bioplazm y (np. 37). D ośw iadczalne badania tej struktury prow adzone są dzięki istnieniu biolaserowej aktywności kom órek (Iniuszyn i in. 1992k). Są to kw antowe i falowe struktury organizm ów żywych, urzeczywistniające przestrzenną organizację procesów w ew nątrzkom órkow ych (biohologramy).

Marian Wnuk , Życie ze światła : biosystemogeneza w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia, 1966

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1996-t32-n1/Studia_Philosophiae_Christianae-r1996-t32-n1-s101-123/Studia_Philosophiae_Christianae-r1996-t32-n1-s101-123.pdf

 

Komentarze i wpisy w temacie strony
    Some Stuff

    Podziel się opinią