HWW – Help World Wiki

Chcemy pomóc ratować nasz Świat poprzez budowę HWW,
HELP WORLD Wiki,

UWAGA: tu wszystko jest w budowie, niewykończone…    –> KoronaVirus – strona przykładowa w HWW
…więcej, aktualny źródłowy tekst (17.02.2020)

uparliśmy się zbudować jedno narzędzie dla wszystkich Internautów. I jesteśmy w trakcie tego zadania. Tylko WSZYSCY możemy coś zmienić, dlatego HWW wprowadza powszechne zarobkowanie dla INTERNAUTY aby uatrakcyjnić ich udział. Niezależnie od tego przydałaby się również Twoja cenna pomoc w realizacji HWW.

We insisted on building one tool for all Internet users. And we are in the middle of this task. Only EVERYBODY can change anything, that’s why HWW introduces universal earning for INTERNAUT to make their participation more attractive. Regardless, your valuable help in implementing HWW could also be useful.

–> w ramach Twojego wsparcia wypełnij prosimy tę: Ankietę:

                  Czemu trochę nie zarobić – ratując Świat!

Dzisiaj jesteśmy świadkami, że na niektóre światowe problemy ciągle nie znajdujemy rozwiązań. Jest ich sporo a ich liczba wzrasta w raz z przyrostem ludzkości. Problemy te często zaczynają się w “niewidocznych” miejscach a ich skutki widoczne są tysiące kilometrów dalej i jako problem już nas „nie dotyczą” – bezpośrednio, chociaż będą oddziaływać przez kolejne kilkadziesiąt lat. Na dodatek my sami je tworzymy, bo kto inny zresztą? Kraje wiodące to te najbogatsze. My do nich należymy. Tu się często zaczyna historia problemu. Od nas zaczynamy, tu mają nastąpić pierwsze zmiany.

Today we are witnessing that we still do not find solutions to some of the world’s problems. There are many of them and their number increases with the increase of humanity. These problems often start in „invisible” places and their effects are visible thousands of kilometers away and as a problem they „do not concern us” – directly, although they will have an impact for the next several decades. In addition, we create them ourselves, because who else? Leading countries are the richest. We belong to them. This is where the problem history often begins. We start with us, the first changes are to take place here.

Ankieta w temacie zarobkowania, którą umieściliśmy w sieci jest I etapem Ogólnopolskich Zawodów Programistycznych “od-Ważka 2020”, w wyniku których mogłaby powstać platforma HWW. Szukamy chętnych do przygotowania zawodów, od samego początku. Szukamy wsparcia. Na razie wszystko jest na spontanie… więcej tutaj (szkic zawodów)The earning survey we posted online is the first stage of the „Od-Dragonfly 2020” National Programming Competition, which could result in the creation of the HWW platform. We are looking for people willing to prepare a competition from the very beginning. We are looking for support. For now, everything is spontaneous … … more here (sketch of the competition).

Dalszym celem ankiety jest stworzenie platformy HWW umożliwiającej godne i uczciwe zarabianie w sieci, ponieważ w HWW jest oczekiwany udział wszystkich użytkowników = wszyscy jesteśmy mieszkańcami Ziemi. The further goal of the survey is to create a HWW platform enabling dignified and honest earning online, because all users are expected to participate in HWW = we are all inhabitants of the Earth.

Help World Wiki
to portal internetowy, docelowo jako rozszerzenie Wikipedii (chcemy wypracować tę możliwość i status), poprzez który WSZYSCY będziemy mogli i CHCIELI wreszcie rozwiązać najbardziej złożone problemy na świecie. Celem HWW jest opisanie, zaproponowanie najlepszego rozwiązania problemu. Następnie HWW ma umożliwić ocenę, zebranie zwolenników, zgromadzenie funduszy i innych zasobów aż po rozpoczęcie i zrealizowanie wszystkich niezbędnych działań informacyjnych, ratunkowych kończąc na zneutralizowaniu przyczyny problemu nawet po upływie wielu lat .
Help World Wiki is a web portal, ultimately as an extension to Wikipedia (we want to develop this possibility and status), through which ALL we will be able and WANTED to finally solve the most complex problems in the world. HWW’s goal is to describe and propose the best solution to the problem. Then, HWW is to enable assessment, gathering supporters, gathering funds and other resources until the start and implementation of all necessary information and rescue activities, ending with neutralizing the cause of the problem even after many years.

Istnieją  gdzieś na świecie ludzie, środki i metody by rozwiązać problemy. Są wolontariusze i specjaliści , którzy mogliby się spotkać online i wymienić poglądy, informacje i zasoby.

Ale z jednego powodu nie mogą…..
Brakuje wspólnego narzędzia komunikacji.

na pewno są  miejsca w necie gdzie można rozwiązywać problemy, problem w tym, że organizacyjnie miejsca te są rozproszone, a z nimi również użytkownik. W HWW jego potencjał będzie kumulowany i kierowany w kierunku rozwiązania problemu by HWW mógł być skuteczny. Jeszcze dużo jest do zrobienia i to chcemy zrobić….

W HWW na pierwszym miejscu stoi nie wiedza, nie problem ale INTERNAUTA – który może zmienić wszystko!

Spójrzmy na problem jako na wyzwanie, zbliżmy się do niego. Zauważmy, że problemy są wzajemnie powiązane i że rozwiązanie jednego problemu wymuszać będzie kolejne działania

Zacznijmy pisać o wszystkich szczegółach, odgałęzieniach i oddziaływaniach problemów i ich skutkach oraz ich rozwiązaniach. Tak jak potrafimy. Podobnie jak w Wikipedii nasze artykuły będą dojrzewały ponieważ każdy może współredagować. 

Chcemy znaleźć czułe punkty naszej cywilizacji i w taki sposób do nich podejść aby zmiany nie wywróciły gospodarki do góry nogami. By każdy miał czas i zrozumiał potrzebę zmiany. Chcemy zmieniać przekonania, nawyki i uaktualnić wiedzę. Chcemy pomóc politykom, naukowcom, nauczycielom, rodzicom, celebrytom i dziennikarzom poprzez budowę wiarygodnej platformy informacyjnej i wspierającej ich działania jaką ma stać się HWW. 

There are people, means and methods somewhere in the world to solve the problems. There are volunteers and specialists who could meet online and exchange views, information and resources.
But for one reason they can’t …..
There is no common communication tool.
Certainly there are places on the net where problems can be solved, the problem is that organizationally these places are dispersed, and the user with them. At HWW, its potential will be accumulated and directed towards solving the problem so that HWW can be effective. There is still a lot to do and we want to do it ….

At HWW, the first thing is not knowledge, not a problem but an INTERNAUT – which can change everything!
Let’s look at the problem as a challenge, let’s get closer to it. Note that the problems are interrelated and that solving one problem will force further action.

Let’s start writing about all the details, branches and impacts of problems and their effects and their solutions. As we can. Like Wikipedia, our articles will mature because anyone can co-edit.

We want to find the sensitive points of our civilization and approach them in such a way that changes do not turn the economy upside down. That everyone would have time and understand the need for change. We want to change beliefs, habits and update knowledge. We want to help politicians, scientists, teachers, parents, celebrities and journalists by building a reliable information platform and supporting their activities which HWW is to become.

budowę HWW mozna zacząć od prostej aplikacji mobilnej, która umozliwia zadawanie pytań, udzielanie lub wybór odpowiedzi. zgłaszanie problemów, podawanie lub wybór rozwiązań oraz umiejscawianie szerszego opisu dotyczącego odpowiedzi lub rozwiązania problemu. Aplikacja jest też formą quizz. Istnieje rywalizacja w dziesiątkach tematów. Istnieje miejsce na reklamę silnie kontekstową, która wspierać będzie system i inicjatywę. Dobrze aby część systemu aby była oparta zarządzanie o PC, na duzym ekranie.

HWW construction can begin with a simple mobile application that allows you to ask questions, give or choose answers. reporting problems, giving or choosing solutions, and providing a broader description of the answer or solution to the problem. The application is also a form of quizz. There is competition in dozens of topics. There is room for highly contextual advertising that will support the system and the initiative. It is good that part of the system is based on PC management on a large screen.

Uwaga: Na naszych stronach nic nie jest gotowe. Tu się projektuje, opisuje, buduje, komunikuje – możesz nas wesprzeć w organizacji.
Wiemy co chcemy aktualnie zbudować ale potrzebujemy Twojego wsparcia. Wesprzesz Nas?

..więcej, aktualny źródłowy tekst (18.01.20).

Some Stuff